Gensidig erfaringsudveksling og inspiration under slovensk besøg

Uafhængighed, relevans og klagenævn. De tre temaer var afsæt for gode dialoger, da Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (SQAA/NAKVIS), gæstede Danmarks Akkrediteringsinstitution den 19. til 20. april 2022. Under besøget fik deltagerne fra de to søsterorganisationer lejlighed til at reflektere over egen praksis i forhold til temaerne på baggrund af hinandens erfaringer og tilgange til dem.

Analytiske temaer som afsæt for besøg
Det slovenske besøg var kommet i stand på baggrund af en forespørgsel fra SQAA/NAKVIS, der i år har et særligt analytisk fokus på netop uafhængighed og relevans. Dertil skal temaerne senere i år drøftes på en generalforsamling i Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA), som direktøren i SQAA/NAKVIS er formand for. De var derfor interesserede i at høre mere om, hvordan temaerne håndteres i det danske akkrediteringssystem.

I forhold til temaet om uafhængighed var repræsentanterne fra SQAA/NAKVIS blandt andet nysgerrige efter at høre mere om, hvordan såvel Akkrediteringsrådet, der træffer afgørelser i alle akkrediteringssager, som de akkrediteringspaneler, der foretager de faglige vurderinger i sagerne, er sammensat. De var også interesserede i, hvordan det politiske system og andre interessenter i den videregående uddannelsessektor involveres i udpegningen af medlemmer til både Akkrediteringsrådet og akkrediteringspanelerne samt i formuleringen af akkrediteringskriterier. Hvad angår sikring af uddannelsernes relevans var de særligt interesserede i, hvordan forskellige data indgår i den sammenhæng i Danmark.

Det gav anledning til interessante drøftelser på baggrund af oplæg fra Danmarks Akkrediteringsinstitution, hvor både overgangen til anden runde af institutionsakkreditering, Uddannelseszoom og mange andre emner blev berørt. Drøftelserne illustrerede, hvordan de to lande inden for rammerne af de europæiske kvalitetsstandarder (ESG’erne) arbejder med at sikre gennemsigtige akkrediteringsprocesser uafhængigt af det politiske system samt dimittender med kompetencer, som matcher arbejdsmarkedets behov.

Slovenske input til udviklingen af danske klageprocedurer
Det tredje tema om klagenævn var udvalgt af Danmarks Akkrediteringsinstitution, der aktuelt overvejer sine procedurer for håndtering af klager i forbindelse med akkrediteringsprocessen. Derfor var man interesserede i at høre mere om de slovenske erfaringer med et uafhængigt klagenævn, der er udpeget af den slovenske pendant til Akkrediteringsrådet.

Overvejelserne kommer i forlængelse af det eksterne review, der blev gennemført af The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) med positivt udfald sidste år, og den efterfølgende forlængelse af institutionens registrering i The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). Her efterlyste både ENQA-panelet og bestyrelsen for EQAR nemlig et supplement til den eksisterende klageproces, hvor eventuelle klager over akkrediteringsafgørelser behandles af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere om ENQA-reviewprocessen og om fornyelsen af Akkrediteringsinstitutionens registrering i EQAR.