Årsmagasin 2023 zoomer ind på udviklingsspor i kvalitetssikringen af de videregående uddannelser

 

Tilbageblik og fremsyn. Sådan lyder titlen på Årsmagasin 2023, der udkommer i dag. Magasinet tager afsæt i et spørgsmål om, hvad overgangen til institutionsakkreditering, der blev sat i gang for ti år siden, har betydet for de videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten af deres uddannelser. Vi ser også nærmere på, hvilken udvikling der er sket fra første til anden runde af institutionsakkreditering. Og på, hvilke udviklingspotentialer der er i forhold til fremtidens akkrediteringer.

Akkrediteringsinstitutionens direktør Anette Dørge giver i magasinet et bud på et svar på de spørgsmål. Her udtaler hun blandt andet:

”Hvis jeg skal opsummere udbyttet af overgangen til institutionsakkreditering, så er det, at arbejdet med at udvikle kvaliteten af de enkelte uddannelser og følge op på eventuelle udfordringer er styrket, og at det nu bliver løftet i fællesskab af ledelse, undervisere og studerende. På den måde står vi på skuldrene af et stærkt eksternt kvalitetssikringssystem, der bidrager til at styrke kvaliteten og relevansen af de videregående uddannelser her i landet.”

Forskellige vinkler på årets tema
Årsmagasinets temadel byder på interviews med to prorektorer og en rektor fra henholdsvis Copenhagen Business School, VIA University College og Fredericia Maskinmesterskole. De åbner hver især et vindue ind til den udvikling, der er sket i kvalitetsarbejdet på de tre institutioner. I den forbindelse giver de et indblik i, hvordan ambitionerne om styrket udviklingsorientering og et øget fokus på institutionernes karakteristika er kommet til udtryk i deres seneste akkrediteringsproces.

Institutionernes perspektiv bliver suppleret af to erfarne formænd for akkrediteringspaneler, der deler ud af deres erfaringer og overvejelser om fremtidens akkrediteringer. Dertil slår uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund fast, at velfungerende kvalitetssikringssystemer og inddragelse af studerende i kvalitetssamtaler er afgørende brikker i de kommende års reformer på uddannelsesområdet.

Et år i dialogens tegn
Netop studenterinddragelse og dialog har haft et særligt fokus i årets løb i Akkrediteringsinstitutionen. Det fremkommer af årsmagasinets anden del. Her kommer læseren blandt andet med i kulisserne i den igangværende udvikling af et nyt akkrediteringskoncept for de kunstneriske uddannelsesinstitutioner, der sker i tæt samspil med sektoren.

Dertil opsummerer vi indtryk fra, da studenterrepræsentanter kom til kvalitetsformiddag på Østre Skole i februar, og da skolen en måned senere dannede ramme for et velbesøgt temamøde om uddannelseskvalitet på decentrale udbudssteder.

Sidst men ikke mindst stiller vi skarpt på årets vidensprojekt om studenterevalueringer, nye vurderingstyper og årets afgørelser samt kommende akkrediteringer i det nye år.

Har du spørgsmål til årsmagasinet, eller ønsker du et trykt eksemplar tilsendt, så kontakt:

Sofie Gry Laursen

Sofie Gry Laursen

Kommunikationsansvarlig