Nyt notat udfolder forventninger til studenterevalueringer

Studenterevalueringer er en af de centrale metoder til at inddrage de studerendes viden og vurderinger i kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelsesinstitutioner. Et nyt notat tydeliggør forventningerne til institutionernes evalueringspraksis i forbindelse med institutionsakkreditering.

Notatet udfolder dels de overordnede forventninger og opsummerer en række eksempler på forhold, som typisk interesserer akkrediteringspanelerne, når de vurderer en institutions arbejde med studenterevalueringer i forbindelse med en akkreditering. Derudover indeholder notatet eksempler på overvejelser og valg vedrørende studenterevalueringer, som institutionerne har råderum til inden for rammerne af lovgivningen og forventningerne ved en institutionsakkreditering.

Opfølgning på efterlysning fra sektoren
Notatet kommer som opfølgning på en efterlysning af en tydeligere afgræsning af forventningerne til deres evalueringspraksis, som kom fra uddannelsesinstitutionerne ved Akkrediteringsrådets debatmøde om undervisningsevalueringer i november 2024. En efterlysning, der kan genfindes i publikationen ’Står udbyttet mål med indsatsen?’, som Akkrediteringsinstitutionen udgav kort forinden.