Effective involvement of stakeholders in external quality assurance activites (ESQA)

Fra maj 2019 og to år frem deltager Danmarks Akkrediteringsinstitution i et EU-projekt, der vil munde ud i et inspirationskatalog til styrket inddragelse af interessenter i den eksterne kvalitetssikring af videregående uddannelser i Europa. Projektet er ledet af det rumænske uddannelsesministerium og involverer tre europæiske sammenslutninger samt i alt fem eksterne kvalitetssikringsorganisationer.

ESQA-projektet tager afsæt i et ministerkommuniké fra Bukarest i 2012. Heri forpligter Bologna-processens medlemslande sig til at fastholde et offentligt ansvar for kvalitetssikring og en aktiv involvering af en bred vifte af interessenter i den forbindelse.

I Paris i 2018 tilkendegav medlemslandene, at der er behov for fælles indsatser og en koordinering af disse på tværs af lovgivere, operatører, uddannelsesinstitutioner, studerende og andre interessenter. Samtidig konkluderede den seneste ’Bologna Implementation report’, at der på tværs af medlemslandene ikke er formelle krav til involvering af aftagere i kvalitetssikringen af de videregående uddannelser, ligesom der er behov for at øge involveringen af de studerende i flere lande.

Aktiviteter i projektet
ESQA-projektet består af en række delelementer, der tilsammen skal kortlægge, hvordan eksterne kvalitetssikringsoperatører inddrager forskellige interessenter i deres aktiviteter, og hvilke forventninger interessenterne har til denne inddragelse. Målet er udvikle værktøjer til en effektiv og differentieret inddragelse af forskellige typer af interessenter i ekstern kvalitetssikring samt til at styrke dialog og samarbejde mellem operatører og interessenter.

I projektets første fase indsamler den europæiske sammenslutning af kvalitetssikringsoperatører, ENQA, viden om, hvordan interessenter inddrages i forskellige lande inden for det fælles europæiske område for videregående uddannelse. Dette understøttes af to workshops i henholdsvis Bukarest og København i efteråret 2019. Ved de to workshops deler de fem deltagende operatører erfaringer, og der inviteres interessenter ind til dele af workshoppen.

I den næste fase afholder ENQA og de europæiske sammenslutninger af henholdsvis university colleges (EURASHE) og studenterorganisationer (ESU) en peer learning aktivitet. Sideløbende udvikles et inspirationskatalog, som præsenteres på en europæisk ministerrådskonference i sommeren 2020.

Inspirationskataloget skal definere forskellige interessenters profil og rolle i eksterne kvalitetssikringsaktiviteter og samle eksempler på best practises. På baggrund af dette skal Akkrediteringsinstitutionen og de fire øvrige operatører foretage en analyse og vurdering af behov for ændringer af egen praksis, før ENQA og de to øvrige sammenslutninger samler op og runder projektet af i foråret 2021.

Deltagere i projektet
ESQA-projektet er ledet af det rumænske uddannelsesministerium og involverer fem operatører fra henholdsvis Danmark (DAI), Rumænien (ARACIS), Frankrig (Hcéres), Bulgarien (NEAA), Moldova (ANACEC) samt tre europæiske paraplyorganisationer: ENQA, EURASHE og ESU.

Varighed og finansiering
Projektet løber fra 1. maj 2019 til udgangen af april 2021 og er finansieret af Erasmus+. Det er udvalgt til at understøtte en europæisk arbejdsgruppe, der har identificeret interessenters rolle og involvering i både intern og ekstern kvalitetssikring som et tema, der fortsat bør udvikles.