Akkreditering i Danmark

Sidst opdateret: 25.04.2015

Akkrediteringssystemet bidrager til at skabe et mere sammenhængende og gennemsigtigt uddannelsesmarked i Danmark til gavn for både studerende, arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne.

Akkreditering er en metode til ekstern kvalitetssikring.

Den nye danske akkrediteringslov trådte i kraft 1. juli 2013.

Institutionsakkreditering

Med den nye akkrediteringslov overgår vi til institutionsakkreditering. Med institutionsakkreditering er det op til institutionerne selv at fastsætte det system, der bedst sikrer og udvikler kvaliteten og relevansen af deres uddannelser. I en institutionsakkreditering er det institutionens samlede kvalitetssystem, der vurderes af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Det tilstræbes at lave en hurtig og smidig overgang fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering, som indfases over fire år, fra de første institutionsakkrediteringer indledes i efteråret 2013.

Uddannelsesakkreditering

En akkreditering undersøger, om en uddannelses relevans og kvalitet er i overensstemmelse med centralt fastlagte kriterier.

På den måde sikrer akkreditering en høj kvalitet af uddannelserne og sikrer samtidig, at den eksterne akkreditering sker på et ensartet grundlag.

Nye uddannelser i Danmark skal akkrediteres, før de kan oprettes.

Derudover vil der fortsat i en overgangsperiode blive gennemført et mindre antal akkrediteringer af  eksisterende uddannelser på universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner

Mere om akkreditering i Danmark

Under fanen ”Vejledninger” findes konkrete beskrivelser af akkrediteringsprocessen og de kvalitetskriterier, den baseres på.