Nye uddannelser

Sidst opdateret: 14.02.2018

Forløbet for oprettelse af nye uddannelser i det nye akkrediteringssystem afhænger af uddannelsesinstitutionens akkrediteringsstatus.

Det nye akkrediteringssystem bevirker en række ændringer, der påvirker forløbet for oprettelse af nye uddannelser på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Her beskriver vi de mulige forløb, og du kan holde dig opdateret på de seneste lister over ansøgninger om nye uddannelser.

Her kan du se en oversigt over de mulige forløb for oprettelse af nye uddannelser.

Har institutionen fået:

  • Positiv institutionsakkreditering: Institutionen får mulighed for at oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og godkendt.
  • Betinget positivt institutionsakkreditering eller har institutionen endnu ikke gennemgået forløbet med institutionsakkreditering: Alle nye uddannelser og uddannelsesudbud skal udover Uddannelses- og Forskningsministeriets prækvalifikation fortsat uddannelsesakkrediteres, før de kan oprettes.
  • Afslag på institutionsakkreditering: Uddannelsesinstitutionen kan ikke oprette nye uddannelser eller nye udbud.

Det tidligere system

Akkrediteringsprocessen for de nye uddannelser, der er ansøgt oprettet i de ansøgningsrunder, der havde frist før den nye akkrediteringslovs ikrafttrædelse 1. juli 2013, vil blive akkrediteret i henhold til de tidligere vejledninger. Det gælder både på universitetsområdet og det professions- og erhvervsrettede område.

Videre proces i Styrelsen for Videregående Uddannelser

Akkrediteres uddannelsen positivt, indstiller Akkrediteringsrådet følgende uddannelsesforhold til Styrelsen for Videregående Uddannelser:

  • Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering (taxameter)
  • Uddannelsens titel/betegnelse
  • Uddannelsens adgangskrav – gælder kun for bacheloruddannelser
  • Uddannelsens normerede studietid
  • Eventuel fastsættelse af maksimalt antal optagne på uddannelsen

Danmarks Akkrediteringsinstitution samler her oversigter over de nye uddannelser, som uddannelsesinstitutionerne ansøger om at oprette.

Efter ansøgningen

I det nye akkrediteringssystem skal alle ansøgninger om oprettelse af en ny uddannelse først igennem en prækvalifikation i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Får prækvalifikationen et positivt udfald, går uddannelsen videre til en egentlig akkreditering. Her nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution som operatør på akkrediteringsarbejdet et ekspertpanel, der foretager en faglig vurdering. Den endelig afgørelse træffes herefter af Akkrediteringsrådet.

Institutioner, der er blevet institutionsakkrediteret, får mulighed for at oprette nye uddannelser uden forudgående akkreditering – forudsat, at den nye uddannelse først er blevet godkendt i ministeriets prækvalifikation.

Ansøgningslister fra det tidligere system

Nedenfor kan du finde oversigter over de uddannelser på universitetsområdet, der er ansøgt i det tidligere akkrediteringssystem, og som derfor også er/vil blive behandlet i henhold til det tidligere systems bestemmelser og vejledninger. Bemærk, at det derfor alene er listerne over de ansøgte nye uddannelser på universitetsområdet, der kan findes her.

Kontakt for akkreditering af nye uddannelser og udbud

Mia Holm Bech

Akkrediteringskonsulent