– University College Lillebælt, genakkreditering


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om institutionsakkrediteringen af University College Lillebælt (UCL) på rådsmødet den 5. oktober 2018. Her fik UCL en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 5. oktober 2018, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for UCL her


2. Besøg

Fem audit trails i fokus for godt andet besøg ved UCL

På fire dage fra den 5. til den 8. februar var et ekspertpanel og Danmarks Akkrediteringsinstitution på det andet og sidste besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af University College Lillebælt. Besøget bød på gode samtaler med et særligt fokus på beretningsstrukturen i UCL’s kvalitetsarbejde. Også samspillet mellem kvalitetssikring og – udvikling var et gennemgående tema.

Allerede mandag ankom panelet til Odense, hvor de havde et kort formøde med rektoratet og vicedirektørerne ved UCL samt en repræsentant fra Kvalitet og Evaluering. Fokus for mødet var de fem audit trails, der er blevet udvalgt på baggrund af indtrykkene fra det første besøg i september sidste år, og som tilsammen skal belyse, hvordan kvalitetsarbejdet ved UCL fungerer i praksis:

 1. UCL’s beretningsproces og kvalitetskultur – hvordan fastsættes konkrete, ambitiøse mål for kvalitetssikringsarbejdet ved UCL, og hvordan understøtter beretningssystemet, at målene opnås samt at relevante problemstillinger løbende indfanges og håndteres?
 2. Uddannelsernes videngrundlag - hvordan sikres uddannelserne tilknytning til relevante fagmiljøer og undervisernes deltagelse i eller kontakt med forsknings- og udviklingsmiljøer samt uddannelsernes beskæftigelsesområde?
 3. Uddannelserne indhold og undervisningens tilrettelæggelse – hvordan sikres det, at indhold af uddannelserne afspejler uddannelsesmålene, og hvordan understøttes de studerendes læring af tilrettelæggelsen af undervisningen og dens pædagogiske kvalitet?
 4. Evalueringer med inddragelse af eksterne eksperter – hvordan gennemføres de regelmæssige evalueringer, og hvordan inddrages resultaterne herfra i den videre udvikling af uddannelsernes mål, indhold og tilrettelæggelse?
 5. Uddannelsesudvalgenes rolle i sikringen af uddannelsernes relevans – hvordan inddrages uddannelsesudvalgene i dialogen om uddannelserne, og hvordan inddrages aftagersiden i udviklingen samt vurderingen af forslag til nye uddannelser?

Tirsdag morgen blev besøget for alvor skudt i gang, da panelet mødtes med uddannelseschefer og uddannelsesledere fra fem af professionshøjskolens uddannelser. Herefter fik panelet lejlighed til at tale med både undervisere og studerende fra de samme uddannelser via en række møder, hvor lærerstuderende fra Jelling var med via en videoforbindelse ved det ene. Dagen blev rundet af med møder med en række interne og eksterne eksperter, der har deltaget i evalueringer af hele uddannelser ved UCL samt nogle eksterne medlemmer af Advisory Boardet og uddannelsesudvalg tilknyttet professionshøjskolen.

Omdrejningspunktet for besøgets tredje dag var audit trail 2 og 3 med fokus på pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg. Onsdagen startede på campus i Odense, men efter frokost og et møde med studerende fra de to uddannelser i Odense, gik turen mod Svendborg. Her fik medarbejderne fra Danmarks Akkrediteringsinstitution og panelet både en rundvisning på det sydfynske campus og lejlighed til at tale med såvel undervisere som studerende fra de to uddannelser.

Efter torsdagens møde med rektoratet, vicedirektørerne og en repræsentant fra Kvalitet og Evaluering ved UCL, kunne panelet og teamet af akkrediteringskonsulenter samle op på indtrykkene fra besøget torsdag middag. I de kommende måneder bliver der arbejdet på den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af UCL på baggrund af. Det sker ved rådsmødet i oktober 2018 efter, at rapporten med indstilling har været i høring hos UCL.

Se programmet for besøget her 


1. Besøg

Første besøg på UCL bød på gode samtaler og rundvisning på nyt campus
En velforberedt bestyrelsesformand og rektor tog imod, da panelet og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere ankom til University College Lillebælts nye campus på Niels Bohrs Allé i Odense den 14. september 2017. Forud lå to dages tætpakket program, hvor panelet fik lejlighed til at få større indsigt i, hvordan kvalitetssikringssystemet på UCL er bygget op og fungerer i praksis. Til trods for det våde og grå septembervejr, viste det nye campus sig som et lyst, moderne campus med god plads til både undervisning og sociale aktiviteter på tværs af uddannelser og fag.

Fra start til slut bød besøget på gode samtaler med repræsentanter fra alle dele af organisationen. På første dag mødtes panelet blandt andet med professionshøjskolens bestyrelse, rektorat, vicedirektører for de respektive områder og forskningschefer. Inden dagens opsamling og et møde med en række praktikværter og medlemmer af uddannelsesudvalg, var der også indlagt et møde med den tværgående kvalitetsgruppe på UCL. På anden dag mødtes panelet og akkrediteringsteamet blandt andet med en række studerende og uddannelsesfaglige medarbejdere, der alle har en særlig indsigt i kvalitetsarbejdet på institutionen.

Under besøget fik panelet og akkrediteringsteamet også lejlighed til at se nærmere på forvandlingen fra det gamle Teknikum til det nye, moderne campus, der samler alle UCL’s ni professionsbacheloruddannelser under samme sted. Det skete da en gruppe studerende viste rundt på de i alt 33.250 renoverede og ombyggede kvadratmeter i den karakteristiske bygning fra 1960erne. Rundvisningen førte også forbi det nybyggede radiografiske professionslaboratorium, hvor radiografstuderende viste en CT-scanner frem.

På baggrund af besøget bliver der udvalgt en række særlige områder eller tematikker. Disse vil panelet og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere dykke længere ned i som audit trails ved det andet besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af UCL. Det finder sted til februar, hvor panelet og akkrediteringsteamet også vil besøge flere af professionshøjskolens fire campusser.

Se programmet for besøget her


Panelet

 • Formand for panelet: Tue Christian Sanderhage, cand.mag. i pædagogik og kommunikation, direktør ved Vestegnen HF & VUC. Tidl. institutchef for Institut for Ledelse og Forvaltning på Metropol. Tue har også medvirket som panelmedlem for Danmarks Akkrediteringsinstitution ved en række uddannelsesakkrediteringer samt som panelmedlem ved institutionsakkrediteringen af VIA University College.
 • Stephen Hwang, professor i teoretisk fysik, rektor for Högskolan i Halmstad. Tidl. rektor for Linnés Universität og tidl. dekan ved Karlstads Universität. Stephen har været medlem af en række bestyrelser og kommissioner, herunder som formand for ekspertgruppen om kvalitetsudfordringer ved de svenske videregående uddannelser under Sveriges Universitets- og Högskoleförbund.
 • Marta Grongstad, master i sygepleje, studieleder for bacheloruddannelsen i sygepleje, Universitet i Tromsø. Martha har tidl. arbejdet mange år som lærer og studieleder for videreuddannelsesområdet inden for ældrepleje ved Høgskolen i Tromsø. Martha har desuden medvirket i flere akkrediteringer for NOKUT.
 • Gorm Bagger Andersen, cand.scient.pol., skolechef i Frederiksberg Kommune. Tidl. uddannelsesleder på UCC, hvor han var ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af læreruddannelsen.
 • Rebekka Abildtrup Hansen, lærerstuderende på Professionshøjskolen Metropol. Rebekka er studenterrepræsentant i Metropols bestyrelse og aktiv i studenterrådet på Metropol.


Selvevalueringsrapport

University College Lillebælt indsendte i juni 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Jan Vernholm Groth

Chefkonsulent

Team

Grith Zickert

Akkrediteringskonsulent

Sofie Bjerg Kirketerp

Chefkonsulent

 • Mobil:  

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 25. juni 2017

1. besøg: 14. - 15. september 2017

2. besøg: 5. - 8. februar 2018

Høring, rapport: 4. - 26. juni 2018

Rådsmøde: 5. oktober 2018

University College Lillebælt (UCL)

University College Lillebælt (UCL) blev officielt oprettet i 2007 og udbyder mellemlange videregående uddannelser samt kurser og videreuddannelser på fire studiesteder i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling.

Institutionen har aktuelt 722 medarbejdere og ca. 7000 studerende fordelt på ni professionsbacheloruddannelser: Administrationsbachelor, Bioanalytiker, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Lærer, Pædagog, Radiograf, Socialrådgiver og Sygeplejerske.  Derudover har UCL ca. 7000 studerende fordelt på kurser samt akademi- og diplomuddannelser inden for pædagogik, samfund, sundhed og ledelse samt undervisningsmidler til skolerne (CFU).

Kilde: ucl.dk (juni 2017)

Hjemmeside: University College Lillebælt (UCL)

Sprog: Dansk