– Københavns Universitet


1. Besøg

Veltilrettelagt første besøg på Københavns Universitet gav akkrediteringspanelet et godt indblik i kvalitetssikringssystemet

I begyndelsen af maj besøgte akkrediteringspanelet Københavns Universitet sammen med konsulenter fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Besøget strakte sig over to dage og var det første af to i forbindelse med den igangværende institutionsakkreditering af universitet, der er Danmarks største videregående uddannelsesinstitution målt på studerende. Besøget, som er et første kig ind i kvalitetssystemet på baggrund af det skriftlige materiale modtaget i foråret, gav panelet et godt indblik i KU’s kvalitetsarbejde, hvilket de fik gennem interviews med forskellige ledelseslag, studerende, undervisere og aftagere.

Besøget begyndte torsdag den 2. maj på Søndre Campus med et interview med rektor Henrik C. Wegener, prorektor for uddannelse Kristian Cedervall Lauta, Vicedirektør for Uddannelse Rie Snekkerup samt bestyrelsesformand Merete Eldrup. Panelet var blandt andet interesseret i, hvordan kvalitetssikringsarbejdet er forankret på KU’s forskellige ledelsesniveauer, herunder snitfladen mellem fælles retningslinjer for kvalitetssikring og fakulteternes arbejde med at udmønte lokale procedurer. Efter interviewet med den øverste ledelse, var der lagt en meet n´ greet ind i besøgsprogrammet. Meet n’ greet foregik ved, at KU havde placeret cafe-borde, hvor panelmedlemmer frit kunne gå fra bord til bord og tale med de forskellige interviewgrupper, hvilket førte til gode, uformelle dialoger mellem panelmedlemmerne og repræsentanterne fra KU. På denne måde fik panelet mulighed for at præsentere sig selv og møde mange af de repræsentanter fra KU, de skulle interviewe under besøget, hvilket lagde kimen til nogle udbytterige interviews.

På besøgets første dag holdte KU også oplæg om deres forskningstypologi og forskningsmatrix. Panelet blev på denne måde præsenteret for KU’s strategiske arbejde med forskningsintegration, som er et centralt tema på institutionen. Panelet fortsatte derefter med at interviewe studerende, der sad i råd og nævn, og studienævnsforpersoner samt studieledere. I denne sammenhæng var panelet bl.a. interesseret i, hvordan de studerende inddrages i kvalitetssikringsarbejdet, og hvordan studienævnsforpersoner og studieledere arbejder med uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer med eksterne eksperter. Imellem de to interviews var der også afsat tid til en rundvisning, hvor to af de studerende, der blev interviewet, viste panelet rundt på Søndre Campus.  Dagen sluttede af med et interview med aftagere, hvorefter panelet samlede op på dagens indtryk.

Næste dag besøgte panelet Universitetsfirkanten i Indre By, hvor panelet interviewede dekaner, prodekaner for uddannelse og institut- og viceinstitutledere. Institut- og viceinstitutledere gav panelet indblik i, hvordan de arbejder med forskningsbasering i praksis og med pædagogisk/didaktisk kompetenceudvikling. Panelet spurgte prodekanerne ind til, hvordan de arbejder med følge op på uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer, hvorefter de interviewede dekanerne. Her var de bl.a. interesserede i, hvordan dekanerne drøfter kvalitet og relevans med den øverste ledelse gennem en årlig dialog med rektor.

Besøget blev rundet af med et afsluttende møde, hvor panelforpersonen kvitterede for et godt og veltilrettelagt besøg samt nogle spændende og udbytterige interviews. Herefter fik ledelsen en foreløbig tilbagemelding på besøget. Afslutningsvis var der dialog, om hvilke områder, der kunne være interessante at se nærmere på i audit trails, når panelet vender tilbage í forbindelse med andet besøg til september.

Se besøgsprogram


Panelet

Forperson Mette Sandoff, vicerektor, Göteborgs Universitet. Mette Sandoff er vicerektor med ansvar for campusudvikling, bæredygtighed og universitetsdækkende internationaliseringsspørgsmål. Hun har tidligere været prorektor ved Göteborgs Universitet. Som prorektor var hun rektors stedfortræder og havde samtidig strategisk ansvar for bl.a. arbejds- og studiemiljø. Før det var Mette Sandoff universitetets vicerektor med strategisk ansvar for uddannelse og forperson for universitetets uddannelsesråd. Mette Sandoff har også erfaring fra sit tidligere virke som vicedekan og institutleder ved handelshøjskolen på Göteborgs Universitet og som medlem af Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds (SUHF) ekspertgruppe for højskolepædagogik og læring på videregående uddannelser. Mette Sandoff har deltaget som ekspert ved akkrediteringer af flere videregående uddannelsesinstitutioner i Sverige og Danmark. Hun har senest været forperson for akkrediteringspanelet for Aalborg Universitet.

Inga Bostad, professor i filosofi, Institut for Pædagogik, Universitetet i Oslo (UiO). Inga Bostad er tidligere vicerektor og prorektor ved UiO. Som prorektor var hun rektors stedfortræder og havde ansvar for både forskning og undervisning. Inga Bostad har bl.a. været leder af universitetets studie- og forskningsudvalg og ledt en række tværgående indsatser som koordineringsgruppen for ligestilling og projektet Grønt UiO. Hun har også haft særligt ansvar for ph.d.-uddannelse og for innovation. Hun har siden været direktør for Norsk Center for Menneskerettigheder ved det Juridiske Fakultet på UiO. Inga Bostad har tidligere deltaget i akkrediteringer som forperson for vurderingspanelet for Universitetet i Stavanger (UiS) og ligeledes Norges Handelshøyskole i Bergen.

Joakim Edsjö, professor i teoretisk fysik, Stockholms Universitet. Joakim Edsjö indgår i ledelsen af det Naturvidenskabelige Fakultet på Stockholms Universitet som sektionsdekan for matematik og fysik. Han har tidligere været formand for uddannelsesudvalget på det Naturvidenskabelige Fakultet på Stockholms Universitet med ansvar for at kvalitetssikre, koordinere og udvikle fakultetets uddannelser. Joakim Edsjö har deltaget som ekspert ved akkrediteringer af flere videregående uddannelsesinstitutioner i Sverige og Norge, bl.a. som forperson for vurderingspanelet for UiT Norges arktiske universitet.

Stefan Lindgren, professor emeritus i gastroenterologi, Lunds Universitet. Stefan Lindgren er tidligere prodekan for uddannelse ved det Medicinske Fakultet ved Lunds Universitet. Han har en lang karriere inden for forskning og uddannelse og har bl.a. haft ansvar for en national udredning af medicinuddannelsen og været præsident for World Federation for Medical Education. Stefan Lindgren har erfaring med akkrediteringsopgaver i og uden for Sverige, og i 2016 var han medlem af akkrediteringspanelet for Aarhus Universitet.

Lone Klinkby, markedsdirektør for Wind and Renewables, COWI. Lone Klinkby har en ph.d. i Geological and Earth Sciences fra Aarhus Universitet og har tidligere været regionsdirektør i COWI. Lone Klinkby har desuden arbejdet med salg og udvikling af efteruddannelseskurser til offentlige og private virksomheder på Syddansk Universitet. Lone Klinkby er medlem af aftagerpanelet for Geoscience på Aarhus Universitet.

Marie Elisabet Strøyberg, studerende på kandidatuddannelsen i medicin på Aalborg Universitet (AAU). Marie Elisabet Strøyberg har været studenterrepræsentant i bestyrelsen på AAU (2022-2024). Hun har desuden været medlem af Studiemiljørådet og Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling på AAU. Derudover har Marie Elisabet Strøyberg været medlem af Akademisk Råd på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU.


Projektleder

Frederik Kolind

Specialkonsulent

Team

Lars Pedersen

Chefkonsulent

Louise Lund Liebmann

Specialkonsulent

Amanda Lund Hansen

Bachelorfuldmægtig


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 15. marts 2024

1. besøg: 2. - 3. maj 2024

2. besøg: 17. - 20. september 2024

Høring, rapport: 11. december 2024 - 10. januar 2025

Rådsmøde: 19. februar 2025

Københavns Universitet

Københavns Universitet (KU) blev grundlagt i 1479 og er Danmarks ældste universitet. KU udbyder over 200 uddannelser og driver forskning inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, retsvidenskab og teologi. KU har 36.119 studerende fordelt som 20.466 studerende på akademiske bacheloruddannelser, 15.134 kandidatstuderende og 519 professionsbachelorstuderende (opgjort i 2022). Universitetet har ca. 10.000 ansatte.

På KU er forskning og uddannelse organiseret i seks fakulteter:

  • - Det Humanistiske Fakultet
  • - Det Juridiske Fakultet
  • - Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  • - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
  • - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • - Det Teologiske Fakultet.

Hvert fakultet ledes af en dekan. Fakulteterne udgør både faglige og administrative samlingspunkter for forskning og uddannelse, og de varierer betydeligt i faglige områder, størrelse og struktur. De faglige miljøer i fakulteterne er som hovedregel opdelt i institutter, som hver især ledes af en institutleder. Foruden fakulteter og institutter rummer universitetet en række centre, tværgående projekter og andre enheder, der primært fokuserer på forskning inden for specifikke emner eller løser særlige udviklingsopgaver. Fakulteterne og institutterne understøttes af fakultetsadministrationerne, institutsekretariaterne samt KU’s fællesadministration, herunder KU’s centrale afdeling Uddannelser & Studerende, der bl.a. varetager studievejledning, SU-administration og studieadministrative udviklingsopgaver.

KU’s øverste myndighed er bestyrelsen, som består af 11 medlemmer, hvoraf 6 er eksterne. KU’s rektorat består af rektor, prorektor for forskning, prorektor for uddannelse og universitetsdirektøren. Rektoratet varetager den øverste daglige ledelse af KU inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer.

Hjemmeside: Københavns Universitet

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk