– Aarhus Universitet


2. Besøg

Gode dialoger med afsæt i tre tematiske neddyk

Sammenhænge mellem data, dialog og involvering samt opfølgning på uddannelsesevalueringer, sikring af videngrundlag og studentercentret læring. Det var nogle af de overordnede temaer, der blev zoomet ind på og belyst fra flere vinkler, da panelet af faglige eksperter besøgte Aarhus Universitet for anden gang.

Besøget varede fra den 12. til den 15. marts 2024 og gav anledning til konstruktive dialoger med blandt andet studerende, undervisere og ledelsesrepræsentanter fra flere forskellige uddannelser såvel som en række af de eksterne eksperter, censorer og aftagere, der inddrages i evalueringen af uddannelser på Aarhus Universitet.

Fokus for besøget var at tage tråden op fra panelets første besøg før jul og dykke ned i de tre audit trails, der var udvalgt som tematiske neddyk til at belyse, hvordan universitetets kvalitetssikringssystem fungerer i praksis. I interviewene spurgte panelet blandt andet ind til, hvordan Aarhus Universitet inddrager eksterne eksperter i evalueringen af uddannelser. De var også interesserede i, hvordan universitetet sikrer, at uddannelserne er tilknyttet relevante faglige miljøer og de studerende kontakt til disse miljøer såvel som hvordan den pædagogiske og didaktiske kvalitet af undervisningen sikres i det løbende arbejde med at tilrettelægge og gennemføre undervisning, der understøtter de studerendes læring.

Det var en tilfreds forperson for panelet, der kunne samle op på indtryk fra besøget fredag eftermiddag. Her udtalte Anders Stig-Björn Söderholm, der er professor i erhvervsøkonomi og rektor for Kungliga Tekniska Högskolan samt forperson for panelet:

”Vi har nu afsluttet panelets andet besøg på Aarhus Universitet. Vi kan konkludere, at universitetet har et engageret kvalitetsarbejde på tværs af de fem fakulteter og forskellige campusser. Det har været meget interessant at møde alle repræsentanter for organisationen og have mulighed for at diskutere, hvordan kvalitetsarbejdet gennemføres i praksis, og hvordan det kan udvikles i fremtiden. Vi ser frem til den videre proces og til at kunne præsentere en velbegrundet rapport senere på året.”

I den kommende tid vil panelet i samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejde den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Aarhus Universitet i anden runde på baggrund af. Det vil forventeligt ske på rådsmødet den 24. september. Forinden vil Aarhus Universitet have haft mulighed for at kommentere på rapporten ved en høring.

Se program for panelets 2. besøg på Aarhus Universitet


1. Besøg

Første besøg på Aarhus Universitet gav indsigt kvalitetssikringssystemet
I de sidste dage inden jul lagde akkrediteringspanelet vejen forbi Aarhus Universitet (AU) sammen med konsulenter fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Besøget strakte sig over halvanden dag, og var det første af to i forbindelse med anden runde af institutionsakkreditering for universitetet. Under besøget talte panelet med forskellige repræsentanter fra Aarhus Universitet om organiseringen af og systematikken i kvalitetssikringsarbejdet. Besøget, der er det indledende spadestik i AU’s kvalitetssikringssystem på baggrund af institutionsrapporten, som blev sendt i efteråret, gav panelet et godt indblik i Aarhus Universitets kvalitetssikringssystem.

Besøget startede tirsdag den 19. december med meet n’ greet, hvor panelet mødte bl.a. prodekaner, repræsentanter fra institutledelser og uddannelsesledelser samt studerende, der skulle interviewes i løbet af besøget. Formålet med meet n’ greet var at skabe en åben og uformel atmosfære, hvor dialogen mellem medlemmerne af akkrediteringspanelet og AU kunne finde sted forud for interviewene. Det blev indledt med, at prorektor Berit Eika bød panelet velkommen, hvorefter panelforpersonen Anders Stig-Björn Söderholm og de øvrige panelmedlemmer præsenterede sig selv. Meet n’ greet foregik ved, at Aarhus Universitet havde sat cafe-borde op, hvor interviewpersoner var placeret omkring. På denne måde kunne panelet gå fra bord til bord for at hilse på studerende og forskellige ledelseslag. Det førte til gode dialoger mellem panelmedlemmerne og repræsentanterne fra AU, hvilket skabte et godt fundament for interviewene.

Panelets første interview efter velkomsten var med universitetets rektorat, hvor prorektor blandt andet præsenterede organiseringen af Aarhus Universitet og de centrale elementer i deres kvalitetssikringssystem. Efter interviewet med rektoratet havde panelet et onlinemøde med bestyrelsesformanden. Herefter interviewede panelet studerende med indsigt på kvalitetssikringsarbejdet. De studerende bestod af repræsentanter fra bestyrelsen, Akademisk råd, studienævn, uddannelsesnævn og uddannelsesudvalg, der  tilsammen repræsenterede AU’s fem fakulteter. Her spurgte panelet indtil, hvordan de inddrages i kvalitetssikringsarbejdet.

Efter frokost blev der afholdt interview med henholdsvis studieledere, afdelingsledere og uddannelsesansvarlige og med institut- og viceinstitutledere. Her spurgte panelet blandt andet ind til  deres roller i det løbende kvalitetssikringsarbejde, og hvordan de følger op på kvalitetsudfordringer på uddannelserne. Desuden præsenterede medarbejdere fra Aarhus Universitet, hvordan de anvender data i kvalitetssikringsprocesserne. Inden tirsdagen blev rundet af talte panelet med aftagere, om hvordan de involveres i AU’s kvalitetssikringsarbejde gennem blandt andet aftagerpaneler og advisory boards.

Onsdagen begyndte med, at panelet interviewede medlemmer af uddannelsesudvalget, der består af prorektor, prodekanerne for uddannelse samt vicedirektøren for AU Uddannelse og lederen af AU's pædagogiske center (CED), der deltager som observatør i udvalget. Uddannelsesudvalget understøtter blandt andet Aarhus Universitets ledelse i arbejdet med uddannelseskvalitet og spiller en central rolle i at koordinere kvalitetssikringsarbejdet på tværs af universitetet. Her spurgte panelet eksempelvis ind til, hvordan de fastsætter indikatorer for uddannelseskvaliteten, og hvordan prodekanerne følger op på kvalitetsudfordringer på fakulteterne.

Besøget blev rundet af med et afsluttende møde med Aarhus Universitets ledelse. Her stillede panelet de sidste afklarende spørgsmål og gav en foreløbig tilbagemelding på systematikken i kvalitetssikringsarbejdet. Efterfølgende var der åben dialog, om hvilke områder i AU’s kvalitetssikringsprogram, der kunne være relevante at se nærmere på, når panelet vender tilbage i forbindelse med andet besøg i det nye år.

Se program


Panelet

Forperson Anders Stig-Björn Söderholm, professor i erhvervsøkonomi, rektor for Kungliga Tekniska Högskolan. Anders Stig-Björn Söderholm har tidligere været rektor for Handelshøjskolen ved Umeå Universitet og Mittuniversitetet. Han har også været generalsekretær for Sveriges universitets- och högskoleforbund og generaldirektør for UKÄ, som evaluerer de videregående uddannelsesinstitutioner i Sverige. Anders Stig-Björn Söderholm har deltaget som ekspert i forbindelse med evalueringer af flere videregående uddannelsesinstitutioner i de nordiske lande, herunder har han været medlem af akkrediteringspanelet for Aalborg Universitet.

Cecilia Christersson, docent i odontologisk materialevidenskab ved Malmö Universitet og overtandlæge. Cecilia Christersson har tidligere været prorektor for Malmö högskola og vicerektor for globalt engagement og udfordringsbaseret læring ved Malmö Universitet. Hun er ansat på deltid ved Centrum för Akademiskt lärarskap ved Malmö Universitet. Hun er desuden bestyrelsesmedlem i NOKUT og i Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning samt vicepræsident i SGroup – Universities in Europe. Cecilia Christersson har været medlem af akkrediteringspanelet for Københavns Universitet, og været forperson for akkrediteringspanelerne for Syddansk Universitet og Københavns Professionshøjskole.

Roger Midtstraum, lektor i informationsteknologi, prodekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk på NTNU. Roger Midtstraum har ansvaret for kvalitetssikring af fakultetets uddannelser og er medlem af NTNU’s uddannelsesudvalg. Han har tidligere været leder af forvaltningsudvalget for civilingeniøruddannelsen på NTNU. Han har også været leder af det nationale råd for matematik, naturfag og teknologi og af det nationale råd for tekniske uddannelser. Roger Midtstraum har desuden været medlem af akkrediteringspanelet for Danmarks Tekniske Universitet.

Gunn Enli, professor i medievidenskab, prodekan for Det humanistiske fakultet på Universitetet i Oslo. Gunn Enli er ansvarlig for kvalitetssikringsarbejdet på Det humanistiske fakultet på Universitetet i Oslo. Hun er også medlem af uddannelseskomiteen, hvor prodekanerne koordinerer uddannelsespolitiske tiltag på tværs af universitetet. Gunn Enli er desuden fakultetsrepræsentant i rådet for samarbejde med arbejdslivet, som bidrager til relevanssikringen af universitetets uddannelser.

Jørgen Ulrik Jensen, partner i Pluss Leadership. Jørgen Ulrik Jensen er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse fra Aalborg Universitet. Han har i mange år arbejdet som rådgiver inden for strategi-, organisations-, governance- og forretningsudvikling. Jørgen Ulrik Jensen har tidligere været direktør i BDO Scanrevision, direktør i Rambøll Management, afdelingsleder i Niras samt videnskabelig medarbejder på Aalborg Universitet. Desuden har han været bestyrelsesformand i bl.a. Visit Aarhus, Aarhus Idrætspark, Midtjysk Turisme og Sydvestjyske Museer.

Linea Winkler Stokholm, studerende på kandidatuddannelsen i psykologi på Aalborg Universitet. Linea Winkler Stokholm har været studenterrepræsentant i bestyrelsen på Aalborg Universitet. Hun har også været medlem af Institutrådet for Kommunikation og Psykologi samt Akademisk Råd på Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet. Hun er medlem af studienævnet for psykologi, som hun også tidligere har været næstforperson for.


Projektleder

Jan Vernholm Groth

Chefkonsulent

Team

Anna Thomine Bräuner Kristensen

Akkrediteringskonsulent

Mads Hareskov Jørgensen

Akkrediteringskonsulent

Caroline Juul Olsen

Projektmedarbejder


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 15. september 2023

1. besøg: 19. - 20. december 2023

2. besøg: 12. - 15. marts 2024

Høring, rapport: 10. juni - 1. juli 2024

Rådsmøde: 24. september 2024

Aarhus Universitet (AU)

Aarhus Universitet (AU) blev grundlagt i 1928 og er et af de største universiteter i Danmark. Det har omkring 35.000 studerende og beskæftiger over 12.000 medarbejdere, inklusive 5.400 forskere.

Aarhus Universitet har campusser i Aarhus, Emdrup og Herning, hvoraf Aarhus er det største. Aarhus Universitet udbyder uddannelser og bedriver forskning inden for humaniora, uddannelses-, sundheds-, natur-, ingeniør-, samfunds- og erhvervsvidenskab. Aarhus Universitets uddannelser og forskning er organiseret under fem fakulteter:

- Faculty of Arts
- Aarhus BSS - Business and Social Sciences
- Faculty of Health
- Faculty of Natural Sciences
- Faculty of Technical Sciences

Bestyrelsen er den øverste myndighed på Aarhus Universitet og består af 11 medlemmer, hvoraf 6 er eksterne.  Universitetsledelsen består af rektor, prorektor, universitetsdirektøren, erhvervsdirektøren samt dekanerne for de fem fakulteter. Rektor varetager universitetets daglige ledelse inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. De øvrige medlemmer af universitetsledelsen varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Aarhus Universitet fik senest en positiv institutionsakkreditering den 28. november 2018, da Akkrediteringsrådet traf afgørelse om genakkreditering af Aarhus Universitet i første runde af institutionsakkreditering. Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten for første rundes institutionsakkreditering af AU her.

Hjemmeside: Aarhus Universitet (AU)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk