Group of engineering students using a 3D printer and a laptop in the lab, technology and learning concept

– MARTEC


2. Besøg

Andet besøg MARTEC førte til gode dialoger 

Akkrediteringspanelet besøgte MARTEC i midten af januar som led i den igangværende institutionsakkreditering. Besøget, der varede fra onsdag til mandag, var centeret omkring to tematiske nedslag, som var udvalgt som audit trails til at give akkrediteringspanelet dybere indsigt i udvalgte dele af MARTEC’s kvalitetssikringssystem.

Det første nedslag var MARTEC’s arbejde med at sikre uddannelsernes videngrundlag. Panelet havde valgt denne audit trail, da arbejdet med at sikre uddannelsernes videngrundlag er centralt, når det kommer til at sikre uddannelsernes overordnede kvalitet og relevans. Andet tematiske nedslag var, om MARTEC’s arbejde med at sikre undervisningens pædagogiske og didaktiske kvalitet. Panelet valgte dette nedslag, fordi de gerne vil have et bedre indblik i, hvordan institutionen arbejder med den pædagogiske og didaktiske kvalitet i tilrettelæggelsen af undervisningen, samt hvordan MARTEC sikrer, at undervisningen har den nødvendige pædagogiske og didaktiske kvalitet.

Forperson for akkrediteringspanelet Sofia Ritzén, der til dagligt er dekan og professor ved Kungliga Tekniska högskolan, sagde om andet besøg på MARTEC:

Under andet besøg fik vi et grundigt indblik i de udvalgte områder af MARTECs kvalitetssikringssystem, men også i deres uddannelser. Vi fik en god velkomst, folk var imødekommende og så var det interessant at tale med både interne og eksterne repræsentanter fra MARTEC og få indsigt i, hvordan institutionen har valgt at tilrettelægge deres kvalitetssikringsarbejde. Specielt hvordan underviserne og de uddannelsesansvarlige i regi af MARTEC’s fagmiljøer arbejder med uddannelsernes videngrundlag

Nu da panelets andet besøg er afsluttet, vil den endelige akkrediteringsrapport blive udarbejdet, og det er på denne baggrund, at Akkrediteringsrådet skal træffe sin afgørelse i juni 2024.

Se besøgsprogram og audit trail brev


1. Besøg

Akkrediteringspanelets første besøg på MARTEC bød på gode dialoger

I midten af september besøgte akkrediteringspanelet MARTEC sammen med et hold af akkrediteringskonsulenter. Besøget var det første af to i forbindelse med anden runde af institutionsakkreditering for den maritime institution. I løbet af de to dage, som besøget varede, fik panelet indsigt i MARTEC’s kvalitetssikringssystem gennem interviews med studerende, direktion, bestyrelse og undervisere.

Besøget lagde fra land med en meet ’n greet, hvor panelmedlemmer og interviewdeltagere fik mulighed for at hilse på hinanden i mere uformelle omgivelser. Det skabte et godt fundament for de kommende interviews, hvor det første var med MARTEC’s direktion og en repræsentant fra bestyrelsen.

Her spurgte panelet blandt andet ind til institutionens kvalitetssikringspolitik, der blev revideret sidste år. Efterfølgende talte panelet med studerende fra MARTEC, hvor der både var repræsentanter fra studienævn, studieråd og de maskinmesterstuderendes landsråd. Her spurgte panelet bl.a. ind til studenterevalueringer, og hvordan de studerende involveres i forskellige råd og nævn. Efter interviewet fik panelet og akkrediteringskonsulenterne en rundvisning på MARTEC, hvor de blandt andet fik set værkstedsskolen, en skibsførersimulator og dimittendklokken, der ringes på, når studerende dimitterer.

Efter frokost genoptog panelet interviewene. Denne gang med undervisere, der har indsigt i kvalitetssikringsarbejdet, såsom teamledere og fagmiljøkoordinatorer. Her spurgte panelet bl.a. ind til, hvordan de arbejder med at sikre videngrundlag og pædagogisk didaktisk kvalitet i uddannelserne. Dagen afsluttedes med, at panelet talte med uddannelsescheferne for maskinmesteruddannelsen og skibsføreruddannelsen, hvor de fik indsigt i, hvordan uddannelsescheferne på MARTEC arbejder med kvalitetssikringssystemet i praksis.

På besøgets anden dag talte panelet med direktionen til et afsluttende møde, hvor panelet fortalte, om deres forløbelige indtryk. Det blev efterfulgt af refleksioner over mulige audit trails og de brede linjer i kvalitetssikringsarbejdet fra MARTEC. Derefter takkede panelet for et meget interessant besøg, inden de rejste hjem.

Til januar vender panelet tilbage i forbindelse med andet besøg. Efterfølgende vil den endelige akkrediteringsrapport blive udarbejdet, og det er på denne baggrund, at Akkrediteringsrådet skal træffe sin afgørelse i juni 2024.

Se besøgsprogram


Panelet

  • Forperson Sofia Ritzén, civilingeniør og ph.d. i organisation og ledelse af teknologisk udviklingsarbejde, dekan og professor ved Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Her leder hun KTH’s arbejde med kvalitetssikring af undervisning og forskning. Hun er også forperson for Fakultetsrådet på KTH, som rådgiver rektor om spørgsmål inden for kvalitet og etik. Hun har derudover ansvar for kvalitetssystemet og for kollegial forankring af ledelsesspørgsmål blandt undervisere og forskere på KTH. Sofia Ritzén forsker og underviser også på Institutionen för maskinkonstruktion på KTH, som hun tidligere har været leder af, ligesom hun har været afdelingsleder for Integrerat produktutveckling samme sted. I perioden 2007-13 var hun direktør for Product Innovation Engineering program. Sofia Ritzén har desuden erfaring som panelmedlem ved uddannelsesakkrediteringer for UKÄ i Sverige samt ved institutionsakkrediteringen af Maskinmesterskolen Fredericia.
  • Ole Kristian Nymoen, master i maritime management og bachelor i nautik. Projektleder for nybyg og maritime projekter i Redningsselskapet. Tidligere viceinstitutleder og programansvarlig for bacheloruddannelsen i nautik ved Institutt for maritime operasjoner på Universitet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold. Han har bl.a. beskæftiget sig med de behov, COVID-19 pandemien har skabt mht. udvikling af digitale teknologier til at understøtte hhv. den maritime forsyningskæde og maritim uddannelse generelt. Ole Kristian Nymoen har tidligere haft ansættelse som navigationsofficer og skibsdykker i forsvaret.
  • Andreas Sundby Nielsen, afdelingschef, Amagerværket (HOFOR). Tidligere sektionsleder hos Amagerværket og tidligere konsulent hos Rambøll Boilers, hvor han har arbejdet med energiløsninger. Andreas Sundby Nielsen er uddannet fra Københavns Maskinmesterskole, hvor han også har været ansat som studievejleder og adjunkt. Han er nu medlem af institutionens uddannelsesudvalg og fungerer desuden som censor. Andreas har erfaring som panelmedlem ved den igangværende institutionsakkreditering af Aarhus Maskinmesterskole.
  • Henrik Sornn-Friese, ph.d. i Industrial Dynamics, professor i Maritime Business ved Singapore Management University og lektor ved Copenhagen Business School, hvor han blandt andet er direktør for CBS Maritime. Henrik Sornn-Friese har forsket i en lang række forskellige emner inden for de maritime industrier, herunder maritim business, international shipping og offshore energisektoren. Han er desuden rådgiver for Den Maritime Tænketank samt medstifter og medlem af bestyrelsen for Maritime Research Alliance.
  • Maik Bach, studerer på 6. semester af uddannelsen til maskinmester på Maskinmesterskolen Fredericias udbud i Esbjerg. Han er medlem af institutionens bestyrelse samt af pædagogisk udvalg, og er derudover formand for studierådet. Maik Bach er tidligere uddannet elektriker, hvilket han har været beskæftiget som gennem en årrække.


Projektleder

Grith Zickert

Akkrediteringskonsulent

Team

Sofie Bjerg Kirketerp

Chefkonsulent

Amanda Lund Hansen

Bachelorfuldmægtig


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 1. juni 2023

1. besøg: 13. - - 14. september 2023

2. besøg: 15. - - 17. januar 2024

Høring, rapport: 18. april - - 13. maj 2024

Rådsmøde: 18. juni 2024

MARTEC - Maritime and Polytechnic College

MARTEC - Maritime and Polytechnic College (herefter MARTEC) er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter. Den oprindelige maskinmesterskole blev grundlagt i 1929 i Frederikshavns midtby, men i 1968 flyttede institutionen til de nuværende faciliteter i Frederikshavn. MARTEC har sidenhen udvidet antallet af uddannelser og udbyder i dag uddannelser i Frederikshavn, Skagen, Thisted og Aalborg. MARTEC udbyder både grundlæggende og videregående navigatøruddannelser og tekniske uddannelser. MARTEC er desuden ansvarlig reder for Skoleskibet DANMARK. MARTEC har ca. 120 ansatte og gennemfører i alt ca. 800 årsværk fordelt på ca. 1200 studerende.

MARTEC er en selvejende institution med en bestyrelse på seks medlemmer, heraf fem eksterne og et internt medlem. Derudover deltager en studerende som tilforordnet uden stemmeret. Bestyrelsen har de overordnede strategiske ansvar for institutionen. Direktør, vicedirektør og administrationschef udgør sammen med uddannelseschefer og teamledere den daglige ledelse. Direktøren varetager den øverste ledelse, mens vicedirektøren har ansvaret for uddannelsesområdet.

Hjemmeside: MARTEC - Maritime and Polytechnic College

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk